Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin zaliczania przedmiotu „Historia Państwa i Prawa Polskiego” w roku akademickim 2019/2020

Zapisy na egzamin przez system USOS w terminach jak w załączniku nr 1 

Egzamin w systemie „open book”. Wykaz materiałów – załącznik nr 2 dla trybu stacjonarnego; załącznik nr 3 dla trybu niestacjonarnego 

Test udostępniony przez platformę PEGAZ 

Czas trwania egzaminu: 120 minut z każdego działu: historia prawa i (opcjonalnie) historia ustroju we wskazanej kolejności zaliczania 

Egzamin z każdego działu przeprowadza się w formie testu 50 pytań jednokrotnego wyboru. Prawidłowa odpowiedź na pytanie – 1 pkt. 

Zaliczenie historii ustroju na ćwiczeniach zwalnia z zaliczania tego działu na egzaminie. Zaliczenie na ćwiczeniach następuje w formie testu jak w pkt. V. 

W wypadku zaliczania działów wskazanych w pkt IV na egzaminie do zdania przedmiotu konieczne jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu działów. 

 

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z obu działów według dotychczasowych zasad: 

Punktacja za poszczególne części egzaminu jest następująca: 

1) 25-29 punktów – dostateczny, 

2) 30-34 punktów – plus dostateczny, 

3) 35-39 punktów – dobry, 

4) 40-44 punktów – plus dobry, 

5) 45-50 punktów – bardzo dobry. 

Końcowy wynik jest średnią arytmetyczną cząstkowych wyników obu działów wskazanych w punkcie IV według poniższych zasad: 

1) 4,51-5,00 – bardzo doby, 

2) 4,21-4,50 – dobry plus, 

3) 3,71-4,20 – dobry, 

4) 3,21-3,70 – dostateczny plus, 

5) 3,00-3,20 – dostateczny. 

 

Egzamin ustny w formie tradycyjnej jest dopuszczalny w przypadku: 

1) studentów-obcokrajowców, 

2) problemów zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu pisemnego 

 

Wnioski o przeprowadzenie egzaminu ustnego należy kierować pod adres email Kierownika Katedry: izabella.lewandowska-malec@uj.edu.pl 

 

 

Załącznik nr 1: 

Terminy egzaminów: 

TRYB STACJONARNY: 

12.06.2020 - egzamin przedterminowy 

18.06.2020 - I termin 

30.06.2020 - II termin 

08.09.2020 - I termin w sesji poprawkowej 

 

TRYB NIESTACJONARNY: 

13.06.2020 - egzamin przedterminowy 

26.06.2020 - I termin 

03.07.2020 - II termin 

04.09.2020-I termin w sesji poprawkowej 

 

Załącznik nr 2 – materiały do egzaminu dla trybu stacjonarnego: 

W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, t. I (966-1795) – dowolne wydanie 

slajdy wykładowe zamieszczone na stronie Katedry Historii Prawa Polskiego w zakładce: 

http://www.khpp.wpia.uj.edu.pl/wyklad2 

materiały wykładu dostępne na platformie Pegaz 

 

Załącznik nr 3 – materiały do egzaminu dla trybu niestacjonarnego: 

W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, t. I (966-1795) – dowolne wydanie 

slajdy wykładowe zamieszczone na stronie Katedry Historii Prawa Polskiego w zakładce: 

http://www.khpp.wpia.uj.edu.pl/wyklad2 

Data opublikowania: 13.05.2020
Osoba publikująca: Jakob Maziarz