Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie w sprawie składania podań o wyznaczenie terminu egzaminu ustnego

Zarządzenie Kierownika Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie składania podań o wyznaczenie terminu egzaminu ustnego.

Na podstawie § XII Regulaminu zaliczania przedmiotu Historia państwa i prawa polskiego obowiązującego od roku akademickiego 2018/19 (data publikacji na stronie internetowej Katedry 13.11.2018 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Studenci obcokrajowcy nie są zobowiązani do składania podań o wyznaczenie terminu egzaminu ustnego. Chęć wzięcia udziału w egzaminie ustnym należy zgłosić w sekretariacie Katedry.

§ 2.

Podanie o wyznaczenie terminu egzaminu ustnego zobowiązani są złożyć:

1) studenci, którzy chcą wziąć udział w egzaminie ustnym ze względów zdrowotnych lub ważnych przyczyn osobistych; do podania nalezy dołączyć dokumenty potwierdzające ww. sytuację,

2) studenci, którzy otrzymali z ćwiczeń lub z konkursu z Historii ustroju polskiego ocenę 5,0 (bardzo dobry).

Podanie należy złożyć w sekretariacie Katedry.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania (publikacji).

 

 

p.o. Kierownika Katedry

dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, prof. UJ

 

Data opublikowania: 03.06.2019
Osoba publikująca: Jakob Maziarz