Tymczasowy regulamin przeprowadzania egzaminu

§ 1. Egzamin ustny przeprowadza się w uzasadniony sytuacjach za zgodą Kierownika Katedry.

§ 2. Egzamin w formie pisemnej przeprowadza się na następujących zasadach:

1) egzamin składa się z części testowej (45 pytań testowych jednokrotnego wyboru, każde oceniane na 0 lub 1 punkt) oraz opisowej (3 pytania opisowe, każde oceniane od 0 do 5 punktów); łącznie można uć 60 punktów;

2) skala ocen:

od 30 do 36 punktów – dostateczny,

od 37 do 42 punktów – dostateczny plus,

od 43 do 48 punktów – dobry,

od 49 do 53 punktów – dobry plus,

od 54 do 60 punktów – bardzo dobry,

3) część testowa polega na wypełnieniu karty egzaminacyjnej, odczytywanej za pomocą skanera,

4) część opisowa polega na sformułowaniu odpowiedzi pisemnej, podlegającej sprawdzeniu przez pracowników Katedry,

5) punktacja z części opisowej jest automatycznie doliczana, , poprzez wpisanie na karcie egzaminacyjnej odpowiedniej ilości punktów.

§ 3. Ćwiczenia kończą się zaliczeniem w formie zbliżonej do egzaminacyjnej. Ocena uzyskana z kolokwium zaliczeniowego jest przeliczana na punkty i doliczana do wyników egzaminu:

dostateczny – 8 punktów,

dostateczny plus – 9 punktów,

dobry – 10 punktów,

dobry plus – 11 punktów,

bardzo dobry – 12 punktów.

§ 4. Doliczanie wyników z kolokwium zaliczeniowego odbywa się automatycznie, poprzez wpisanie na karcie egzaminacyjnej odpowiedniej ilości punktów.

Data opublikowania: 26.03.2018
Osoba publikująca: Jakob Maziarz