prof. Wacław Uruszczak - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, w latach 1997-2017 kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1992 do 2017 r. kierował również pracami Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego (wcześniej Katedry Historii Prawa Kościelnego). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1969. Po aplikacji złożył egzamin sędziowski. W 1975 r. uzyskał stopień doktorski z zakresu historii prawa polskiego na podstawie doktoratu opracowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Vetulaniego, jako ostatni z Jego uczniów. Habilitacja z zakresu historii prawa polskiego w 1981 r. Tytuł naukowy profesora nauk prawnych uzyskał w 1990 r. W latach 1985-1986 pełnił obowiązki dyrektora Instytutu Historczno-Prawnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 1988-1991 był zastępcą Dyrektora tego Instytutu. W latach 1990-1994 pełnił funkcję prodziekana ds. ogólnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Staże naukowe odbywał w Instytucie Maxa Plancka we Frankfurcie nad Menem i w Uniwersytecie w Antwerpii. Profesor wizytujący uniwersytetów w Montpellier I, Limoges, Bordeaux I, Poitiers.

Kontakty naukowe z uniwersytetami w Liege, Leyden, Lovain, Perugii, Berkeley. Członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych m.in. członek korespodent Polskiej Akademii Umiejętności (od 2012 r.), Academie des Sciences et Lettres w Montpellier (od 1982 r.), Société d'Histoire de Droit w Paryżu, Société d'Histoire du Droit et des Institutions des Anciens Pays de Droit w Montpellier, Société Jean Bodin pour l'histoire comparative du droit et des institutions, Comission Internationale pour l'Histoire des Assamblées d'Etats et des Institutions Parlamentaires et Representatives, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Komisji Prawniczej PAU. Członek komitetu redakcyjnego Czasopisma Prawno-Historycznego.

Specjalizacja w zakresie historii prawa polskiego, historii ustroju Polski, europejskiej kultury prawnej. Promotor, opiekun naukowy i recenzent wielu prac magisterskich, przewodów doktorskich i habilitacyjnych.

Laureat licznych wyróżnień naukowych i nagród: zespołowej nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1977); nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki, III stopnia (1979); nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1981); Nagrody im. Joachima Lelewela i Wydziału PAN (1981); indywidualnej nagrody Ministra Edukacji Narodowej (1 X 1992 r.) i nagrody Ministra Edukacji Narodowej (1 X 2001 r., zespołowa wraz z S. Grodziskim i I. Dwornicką).

Autor wielu prac naukowych m. in. monografii: Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku (1979), Sejm walny koronny w latach 1505-1540 (1981), Korektura Praw z 1532 r. Studium historyczno-prawne (t. I - 1990, t. II - 1991) oraz podręcznika Historia państwa i prawa polskiego, t. I (966-1795), Warszawa 2015 (wydanie 3). Współwydawca Volumina Constitutionum.

Dyżur:
wtorek, godz. 12.00-13.00

e-mail: waclaw.uruszczak@uj.edu.pl