mgr Kacper Górski - urodzony w 1991 r. w Częstochowie, absolwent VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie (2010). W 2015 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie doktorant w Katedrze Historii Prawa Polskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pod opieką prof. dr. hab. Wacława Uruszczaka przygotowuje pracę doktorską poświęconą organizacji i funkcjonowaniu sądownictwa karnego starosty krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego (1585-1620). Poza sądownictwem starościńskim w zakresie jego zainteresowań badawczych leży problematyka źródeł prawa w nowożytnej Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem praw partykularnych (m.in. prawa bartnego). Od 2014 r. współpracownik redakcji czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”. Od 2015 r. studiuje także prawo kanoniczne na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Czynny uczestnik kilkunastu konferencji naukowych, w tym zagranicznych (Segedyn, Tel-Awiw). Podczas studiów Przewodniczący Sekcji (później Koła) Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, członek Zarządu TBSP UJ. W 2014 r. laureat grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego („Diamentowy Grant”), w ramach którego kieruje projektem poświęconym problemowi sądownictwa starosty krakowskiego w pierwszej połowie XVII wieku (2014-2018).

Publikacje:

Artykuły:

Pogłówne generalne z 1520 roku [w:] De iure publico. Z dziejów prawa publicznego, red. G. Grochola, K. Górski, J. Pokoj, Kraków 2014.

[współautor: W. Uruszczak] Przemyślenia w związku z książką „Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refleksji średniowiecznej. Konstancja 1414-1418”, redakcja Zbigniew Rau i Tomasz Tulejski, Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 451, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2015, z. 2, s. 271-287.

Ratusz czy teatr? – plan przebudowy krakowskiego ratusza na dom teatralny w latach 1816-1817 [w:] Dziedzictwo, dobra kultury, zabytki, ochrona i opieka w prawie, red. P. Dobosz, K. Szepelak, W. Górny, Kraków 2015, s. 787-807.

The suprastatutory law in judicature of the Polish National Supreme Tribunal 1946–1948 [w:] Wokół prawa wyznaniowego, red. K. Górski, J. Pokoj, Kraków 2015

The transposition of the Geneva Uniform Law For Bills of Exchange (1930) into Polish legislation [w druku].

Debata nad ustawą wekslową z 1936 r. [w:] Pomniki prawa na przestrzeni wieków, red. K. Górski, J. Pokoj, D. Szczepaniak, Ł. Szymura, Kraków 2016 [w druku].

Systematyka źródeł prawa bartnego przedrozbiorowej Rzeczpospolitej, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2017 [w druku].

Źródła poznania prawa bartnego przedrozbiorowej Rzeczpospolitej, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2017 [w przygotowaniu].

Redakcje tomów zbiorowych i czasopisma:
De iure publico. Z dziejów prawa publicznego, red. G. Grochola, K. Górski, J. Pokoj, Kraków 2014
Wokół prawa wyznaniowego, red. K. Górski, J. Pokoj, Kraków 2015.

„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2015, t. 8, z. 4 [współredakcja].

Pomniki prawa na przestrzeni wieków, red. K. Górski, J. Pokoj, D. Szczepaniak, Ł. Szymura, Kraków 2016 [w druku].

Miscellanea:
Tomasz Kucharski, „Instytucja egzorbitancji w systemie prawnoustrojowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, 342 s., „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2015, t. 8, z. 4, s. 441-445.

Dwudzieste pierwsze Forum Młodych Historyków Prawa „Law in Transition”, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2016, t. 9, z. 1, s. 139-140.

The 9th International Legal History Conference „History of Labour Law and Social Policy”, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2016, t. 9, z. 1, s. 141.

 

Dydaktyka: ćwiczenia z przedmiotu Historia Państwa i Prawa Polskiego (wtorek, 8:00-9:30).


Dyżur: wtorek, 9:30-10:30 (proszę o uprzednią informację mailową).


Kontakt: kacper.gorski@student.uj.edu.pl